Projekt OPPI

Centrum sdílených služeb, poskytování systémové správy informačních a komunikačních systémů

Dne 1. 7. 2010 společnost Českomoravské informační systémy s.r.o. oficiálně spustila realizaci projektu s názvem: „Centrum sdílených služeb, poskytování systémové správy informačních a komunikačních systémů", s cílem stát se jedničkou na českém trhu v oblasti poskytování aplikačního hostingu a souvisejících IT služeb.

Tento projekt je registrován pod číslem 2.2 ITS02/072 v Operačním programu Podnikání a Inovace – Program ICT a strategické služby, číslo výzvy 2. Projekt je spolufinancován z uvedeného dotačního programu EU, celkový rozpočet projektu činí 27,7 milionu Kč.

Dosažení deklarovaného cíle bude zajištěno masivními investicemi do nejnovějších technologií pro modernizaci a rozšíření datového centra. Tedy především do zvýšení výkonu a rozšíření serverové farmy, zvýšení kapacity datových úložišť, vyšší třídy bezpečnostních a síťových prvků, a v neposlední řadě také do specializovaného software. Zásadní bude také zvýšení konektivity, propustnosti a stability připojení datového centra do sítě internet.

Program je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

oppi

Projekt OPLZZ

ČMIS – Odborným vzděláváním ke službám s vysokou přidanou hodnotou

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00271

Název projektu: ČMIS – Odborným vzděláváním ke službám s vtokovou přidanou hodnotou

Částka celkové dotace: 4 363 151,46 Kč

Doba realizace projektu: 1. května 2013 – 30. dubna 2015

Popis projektu

Českomoravské informační systémy, s.r.o. realizují projekt zaměřený na odborné vzdělávání vlastních zaměstnanců včetně využití interního lektora, implementace HR nástrojů a vytvoření nových vzdělávacích metodik.

Projekt je postaven na potřebách společnosti stabilizovat vnitřní procesy a pro udržení inovativnosti investovat do odborného rozvoje svých zaměstnanců. Projekt přináší posílení vzdělávacího systému společnosti a napomáhá tak nejen výrazně zvýšit adaptabilitu jednotlivých zaměstnanců, ale také poskytnout inovativní a kvalitní služby zákazníkům.

Projekt obsahuje převážně odborné vzdělávací aktivity zaměřené na tematické oblasti konkrétních pracovních pozic (management, marketingové oddělení, účetní oddělení, obchodní oddělení, technické oddělení), doplňkově je zahrnuta výuka anglického jazyka, koncepce interního zákazníka a normy dle ITIL. Vzdělávací plán projektu je sestaven na základě identifikovaných potřeb firmy: adaptace na novou technologii, zavedení uceleného odborného vzdělávání, podpora a stabilizace HR procesů ve firmě a posílení konceptu tzv. interního zákazníka.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti společnosti a zvýšení adaptability jejích zaměstnanců prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí prostřednictvím dílčích cílů:

• Zavedení uceleného systému odborného vzdělávání ve společnosti;

• Zvýšení odborných znalostí a dovedností zaměstnanců;

• Podpora tvorby HR nástrojů v podniku a interních vzdělávacích metodik;

• Podpora rovných příležitostí žen a mužů na pracovišti.

Cílové skupiny

Do projektu bude zapojeno 34 zaměstnanců společnosti (Top management, Marketingové oddělení, Účetní oddělení, Obchodní oddělení, Techniccké oddělení). Projekt přináší vzdělávání zahrnující převážně zvýšení odborných znalostí a dovedností pro konkrétní pracovní pozice.

Účastníci/ce projektu

Zaměstnanci/kyně

Region

Středočeský kraj

Průběh

Projekt je realizován od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2015 a v jeho průběhu do něj budou zapojeni všichni zaměstnanci společnosti Českomoravské informační systémy, s.r.o.

Výsledky

Do projektu vstoupí všichni zaměstnanci žadatele (celkem 34 osob). Celkový plánovaný počet úspěšných absolventů se získaným certifikátem o absolvování kurzu bude 167.

Díky realizaci projektu budou dále vytvořeny následujících výstupy:

1. Vzdělávací program pro odborné vzdělávání složený z popisu kurzů, jejich osnov a výukových pomůcek

2. Vytvoření metodiky interního zákazníka

3. Vytvoření kompetenčních modelů (vzorový dokument pro organizaci)

oplzz